• VN
  • EN
ic-search

Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021

24/04/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021 với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đang gửi...