Đang gửi...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

23/04/2016

Tập đoàn Hà Đô trân trọng Công bố thông tin về Biên bản họp Đại hội Cổ đông Năm 2016 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niêm 2016 với nội dung cụ thể như sau:

Các tệp tin đính kèm:

 Biên bản đại hội

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2016