• VN
  • EN
ic-search

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/03/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023

2. Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2023

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 

 

4. Báo cáo trình ĐHĐCĐ

  4.1. Báo cáo của HĐQT

  4.2. Báo cáo của Ban điều hành

  4.3. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán

  4.4. Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  4.5. Giấy kiến nghị bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

5. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

  5.1. Đơn đề cử thành viên HĐQT

  5.2. Đơn ứng cử thành viên HĐQT

  5.3. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

  5.4. Mẫu kê khai lợi ích

6. Quy chế tổ chức & biểu quyết tại ĐHĐCĐ

7. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

8. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ

9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

 

10. Danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

11. Sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

   11.1. Hồ sơ ông Nguyễn Trọng Thông

   11.2. Hồ sơ ông Nguyễn Trọng Minh

   11.3. Hồ sơ ông Lê Xuân Long

   11.4. Hồ sơ ông Trần Tiến Dũng

   11.5. Hồ sơ bà Cao Thị Tâm

   11.6. Hồ sơ ông Nguyễn Hoàng Trung

   11.7. Hồ sơ ông Hoàng Đình Hùng

   11.8. Hồ sơ bà Trần Thị Quỳnh Anh

 

Đang gửi...