• VN
  • EN
ic-search

CÔNG BỐ CÁC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

16/03/2016

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Các tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016: 

Báo cáo ban kiểm soát;

Dự thảo biên bản kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2016

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016;

Tờ trình ĐHCĐ thường niên 2016

Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 về phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu và huy động vốn; 

Báo cáo BĐH về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2016

Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

 

Đang gửi...