• VN
  • EN
ic-search

Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018

29/08/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trong gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30/6/2018 đã được soát xét

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30/6/2018 đã được soát xét

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Đang gửi...