• VN
  • EN
ic-search

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/6/2017

29/08/2017

 Tập đoàn Hà Đô trân trọng gử Quý Cổ đông Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2017

Đang gửi...