Đang gửi...

Báo cáo Tài chính hợp nhất từ ngày 01/01/2015 đên ngày 31/03/2015

15/05/2015

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất từ ngày 01/01/2015 đên ngày 31/03/2015