Đang gửi...

Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015

28/08/2015

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2015. Xin xem tại đây