Đang gửi...

ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

17/10/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Ủy quyền thực hiện Công bố thông tin