Đang gửi...

Tuyển dụng

Đơn ứng tuyển

Ngày 7 tháng 10 năm 2022
hotline: 024.3831 0347

Họ tên

Ngày sinh

Giới tính

Điện thoại

Email

Địa chỉ

Vị trí mong muốn

Địa điểm làm việc

Mẫu đơn ứng viên

Mẫu đơn ứng viên

Tải ngay
Tải ngay
Nộp đơn ứng viên

Nộp đơn ứng viên

* Vui lòng điều đầy đủ thông tin, tải mẫu đơn ứng tuyền phía trên, nộp đơn ứng tuyển cho bộ phận HCNS