Đang gửi...

Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

21/09/2021

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:

 • Tên chứng khoán           : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô.
 • Mã chứng khoán            : HDG.
 • Loại chứng khoán          : Cổ phiếu phổ thông.
 • Mệnh giá giao dịch        : 10.000 đồng/cổ phần.                               
 • Sàn giao dịch                  : HOSE.
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021
 • Lý do và mục đích         : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.
 • Nội dung cụ thể:
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 • Thời gian thực hiện: Tháng 10-11/2021.
 • Địa điểm thực hiện: chi tiết theo Thông báo mời họp.
 • Nội dung họp dự kiến:        

+    Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phần dự kiến phát hành theo phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% tổng số cổ phần đang lưu hành;

+    Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập;

+     Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).