Đang gửi...

Thông báo về Ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền để thực hiện chứng quyền kèm theo trái phiếu HDG.Bond.2019.03

31/03/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về Ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền để thực hiện chứng quyền kèm theo trái phiếu HDG.Bond.2019.03 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền để thực hiện chứng quyền kèm theo trái phiếu HDG.Bond.2019.03