Đang gửi...

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

27/03/2015

 Tập đoàn Hà ĐÔ trân trọng gửi Quý Cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015