Đang gửi...

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

04/03/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021