Đang gửi...

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM CÁN BỘ

09/05/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Công bố thông tin về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông