Đang gửi...

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

09/02/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành  với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành