Đang gửi...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

06/03/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Trưởng phòng kế toán