Đang gửi...

Biên bản họp - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

24/04/2023

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 như sau

Tập tin đính kèm:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022