Đang gửi...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

30/01/2018

ập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017 và Bản cung cấp thông tin về quả trị Công ty