Đang gửi...

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2013

25/03/2014

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2013 (phần 1 và phần 2),