Đang gửi...

Thông báo về việc trái phiếu HDG121001 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do đến thời gian đáo hạn

30/12/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về việc trái phiếu HDG121001 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do đến thời gian đáo hạn với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về việc trái phiếu HDG121001 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do đến thời gian đáo hạn