• VN
  • EN
ic-search

Thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

03/06/2021

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-SGDHN ngày 31/05/2021 và Thông báo số 1938/TB-SGDHN ngày 01/06/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô xin trân trọng thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:
-    Mã trái phiếu: HDG121001
-    Số lượng trái phiếu niêm yết: 2.100.000 đơn vị
-    Mệnh giá: 100.000 VNĐ/trái phiếu
-    Tổng giá trị mệnh giá phát hành: 210.000.000.000 đồng
-    Ngày bắt đầu được niêm yết trên HNX: 31/05/2021
-    Ngày giao dịch đầu tiên:  08/06/2021
-    Thông tin sơ bộ: Trái phiếu doanh nghiệp, kỳ hạn 2 năm, từ 19/01/2021 đến 19/01/2023. Trái phiếu có lãi suất cố định 10,25%/năm cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ vào mỗi ngày tròn 06 (sáu) tháng liên tục từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc phù hợp với các điều khoản và điều kiện tương ứng của Trái Phiếu)
Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu và các tài liệu liên quan được cung cấp tại website: www.hnx.vn; https://hado.com.vn/ và https://www.vcsc.com.vn/

Tệp tin đính kèm:

1.Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

2. Quyết định chấp thuận niêm yết trái phiếu

3. Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu

4.1 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

4.2 Báo cáo tài chính riêng năm 2018

5.1 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

5.2 Báo cáo tài chính riêng lẻ năm  2019

6.1 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2021

6.2 Báo cáo tài chính riêng Quý I/2021

7.1 Hợp đồng người sở hữu trái phiếu 01

7.2 Hợp đồng người sở hữu trái phiếu 02

Đang gửi...