Đang gửi...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2020

30/12/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2020 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2020