• VN
  • EN
ic-search

Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

09/03/2023

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi đến Quý cổ đông Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

/Uploads/files/03_08%20HDG-TB-chot-danh-sach-co-dong-tham-du-DHDCDTN-nam-tai-chinh-2022%20signed.pdf

Đang gửi...