Đang gửi...

Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/02/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

 

Tệp tin đính kèm:

Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023