Đang gửi...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022