Đang gửi...

Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh miền Nam Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

02/01/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh miền Nam Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Tập tin đính kèm

Quyết định v/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh miền Nam Công ty CP Tập đoàn Hà Đô