Đang gửi...

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019

22/02/2019

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019