Đang gửi...

Nghị quyết vay vốn ngắn hạn của các Công ty con và Công ty thành viên

07/05/2018

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông

Nghị quyết vay vốn ngắn hạn của các Công ty con và Công ty thành viên