Đang gửi...

Nghị quyết thay đổi nhân sự Ban điều hành và thành lập Văn phòng HĐQT

31/05/2017

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông

Nghị quyết thay đổi nhân sự Ban điều hành và thành lập Văn phòng HĐQT