• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

03/09/2019

Tập đoàn Hà Đô Kính gửi Quý cổ đông Nghị Quyết Hội đồng quản trị Thông qua phương án phát hành chi tiết như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua phương án phát hành chi tiết, hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Đang gửi...