• VN
  • EN
ic-search

Nghị quyết HĐQT về việc đề cử ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập và điều chỉnh nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

14/04/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc đề cử ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập và điều chỉnh nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc đề cử ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập và điều chỉnh nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đang gửi...