Đang gửi...

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1

23/12/2020

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1