Đang gửi...

Nghị quyết góp vốn thành lập doanh nghiệp

21/02/2023

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết góp vốn thành lập doanh nghiệp như sau:

/Uploads/files/HDG-Nghi-quyet-gop-von-thanh-lap-Cty-con(1).pdf