Đang gửi...

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền

13/11/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Nghị quyết thông qua kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền năm 2019

Kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi kèm chứng quyền