Đang gửi...

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ÔNG ĐÀO HỮU KHANH THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN

23/06/2017

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi Quý Cổ đông Công bố thông tin về việc Ông Đào Hữu Khanh thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc với nội dung cụ thể như sau:

Quyết định 617/QĐ-HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn  với Ông Đào Hữu Khanh

Công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn