Đang gửi...

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

05/07/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành