Đang gửi...

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022

25/04/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022