Đang gửi...

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

24/04/2021

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

Các tệp tin đính kèm:

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2021