Đang gửi...

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm NĐTNN là Cổ đông lớn Trương Ngọc Phượng

11/01/2024

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm NĐTNN là Cổ đông lớn Trương Ngọc Phượng như sau:

Tệp tin đính kèm:

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm NĐTNN là Cổ đông lớn Trương Ngọc Phượng