Đang gửi...

Báo cáo Ban Kiểm soát Tập đoàn Hà Đô năm 2013

25/03/2014

Tập đoàn Hà Đô kính gửi Quý cổ đông Báo cáo Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2013