Đang gửi...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/02/2022

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với nội dung như sau:

Tệp tin đính kèm:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022