Đang gửi...

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

30/07/2019

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Báo cáo tài chính kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 như sau:
Các tệp đính kèm
Báo cáo tài chính hợp nhất kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019
Báo cáo tài chính riêng kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019
Giải trình báo cáo tài chính