STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

31/08/2020

Chi tiết
2

Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ bất thường 2020

31/08/2020

Chi tiết
3

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

15/04/2020

Chi tiết
4

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

03/04/2020

Chi tiết
5

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

27/02/2020

Chi tiết
6

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Biên bản họp - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

19/04/2019

Chi tiết
7

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

05/04/2019

Chi tiết
8

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

23/04/2018

Chi tiết
9

CÔNG BỐ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

11/04/2018

Chi tiết
10

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

17/04/2017

Chi tiết