STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
71

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Hà Đô 1 và CTCP Cơ điện xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô

11/05/2021

Chi tiết
72

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

29/04/2021

Chi tiết
73

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

24/04/2021

Chi tiết
74

Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021

24/04/2021

Chi tiết
75

Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

09/04/2021

Chi tiết
76

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Phương Đông

07/04/2021

Chi tiết
77

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

05/04/2021

Chi tiết
78

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

02/04/2021

Chi tiết
79

Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

02/04/2021

Chi tiết
80

Thông báo về Ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền để thực hiện chứng quyền kèm theo trái phiếu HDG.Bond.2019.03

31/03/2021

Chi tiết