STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
21

Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh nội dung biểu quyết số 3 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Ngô Xuân Quyền và tiếp tục tìm ứng viên phù hợp để bầu cử tại ĐHĐCĐ gần nhất

26/10/2021

Chi tiết
22

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc – Ông Nguyễn Văn Cương

25/10/2021

Chi tiết
23

Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đinh Văn Võ- Phó tổng giám đốc.

15/10/2021

Chi tiết
24

Bản tin nhà đầu tư tháng 9/2021

08/10/2021

Chi tiết
25

Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường 2021 và dự thảo các tài liệu

04/10/2021

Chi tiết
26

Bộ tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

04/10/2021

Chi tiết
27

Thông báo về ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền kèm theo TP HDG.Bond.2019.03 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

30/09/2021

Chi tiết
28

Thông báo về ngày chốt danh sách chủ sở hữu chứng quyền kèm theo TP HDG.Bond.2019.03 của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

30/09/2021

Chi tiết
29

Công văn về viêc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

29/09/2021

Chi tiết
30

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 – 11/10/2021

29/09/2021

Chi tiết