STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
281

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019

22/02/2019

Chi tiết
282

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố công văn của UBCK Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn công bố BCTC của CTCP Tập đoàn Hà Đô năm 2019

18/02/2019

Chi tiết
283

CTCP Tập đoàn Hà Đô CBTT về quyết định của cục thuế Hà Nội

16/01/2019

Chi tiết
284

Nghị quyết vay vốn ngắn hạn Công ty con, công ty thành viên

15/01/2019

Chi tiết
285

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

07/01/2019

Chi tiết
286

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin NQ HĐQT về việc Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô

04/01/2019

Chi tiết
287

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm Nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là Cổ đông lớn

04/01/2019

Chi tiết
288

CTCP Tập đoàn Hà Đô CBTT về quyết định xử phạt thuế của Chi nhánh Miền Nam

21/12/2018

Chi tiết
289

Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu lên 98,77% CTCP Thiết bị giáo dục 1

18/12/2018

Chi tiết
290

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

12/12/2018

Chi tiết