STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
11

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2022

25/04/2022

Chi tiết
12

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

Chi tiết
13

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022

25/04/2022

Chi tiết
14

Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

Chi tiết
15

Nghị quyết HĐQT về việc đề cử ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT độc lập và điều chỉnh nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

14/04/2022

Chi tiết
16

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho cổ đông chưa lưu ký

12/04/2022

Chi tiết
17

Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thưởng niên 2022

07/04/2022

Chi tiết
18

Mẫu giấy ủy quyền tham dự thảo luận ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

07/04/2022

Chi tiết
19

Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và dự thảo các tài liệu

01/04/2022

Chi tiết
20

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

01/04/2022

Chi tiết