STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
131

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

15/04/2020

Chi tiết
132

Báo cáo tài chính năm 2019

09/04/2020

Chi tiết
133

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

03/04/2020

Chi tiết
134

Bản tin Nhà đầu tư Quý I/2020

18/03/2020

Chi tiết
135

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

03/03/2020

Chi tiết
136

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

02/03/2020

Chi tiết
137

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

27/02/2020

Chi tiết
138

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

27/02/2020

Chi tiết
139

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

11/02/2020

Chi tiết
140

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố Nghị quyết Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại dự án Nhà máy Điện mặt trời Infra 1

30/01/2020

Chi tiết