STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
131

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019.

13/05/2021

Chi tiết
132

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Hà Đô 1 và CTCP Cơ điện xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô

11/05/2021

Chi tiết
133

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

29/04/2021

Chi tiết
134

Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

24/04/2021

Chi tiết
135

Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021

24/04/2021

Chi tiết
136

Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ thường niên 2021

09/04/2021

Chi tiết
137

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Nguyễn Phương Đông

07/04/2021

Chi tiết
138

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

05/04/2021

Chi tiết
139

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

02/04/2021

Chi tiết
140

Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

02/04/2021

Chi tiết