Tuyendung
Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 9/2014
Do nhu cầu phát triển, hiện nay Tập đoàn Hà Đô cần bổ sung một số vị trí sau: 1. Giám đốc Sàn Bất động sản -2. Trưởng bộ phận/Chuyên viên Pháp chế - 3. Chuyên viên Kinh doanh, Nguyên cứu thị trường - 4. Chuyên viên đầu tư
 
Tuyển dụng tháng 7/2014 - Công ty Thành viên
 Do nhu cầu phát triển, hiện nay một số Công ty con trong Tập đoàn cần bổ sung các vị trí sau: 1. Chỉ huy Trưởng Công trình Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp -  2. Trưởng phòng Marketing – Tìm việc làm
 
Tuyển dụng tháng 7/2014
Do nhu cầu phát triển, hiện nay Tập đoàn Hà Đô cần bổ sung một số vị trí sau: 1. Giám đốc Sàn Bất động sản -2. Trưởng bộ phận/Chuyên viên Pháp chế - 3. Chuyên viên Kinh doanh, Nguyên cứu thị trường - 4. Chuyên viên đầu tư
 
Tuyển dụng tháng 4/2014 (4/11/2014 11:03:44 AM)
Tuyển dụng Quý IV năm 2013 (11/26/2013 1:26:35 PM)
Tuyển dụng Quý III năm 2013 (8/28/2013 9:05:25 AM)
Tuyển dụng Quý II năm 2013 (5/8/2013 10:38:18 AM)
Tuyển dụng Quý II năm 2012 (4/3/2012 5:02:00 PM)
Tuyển dụng Quý 3 năm 2011 (8/11/2011 9:55:43 AM)